INFORMACJA

Zgodnie z &34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informcji Publicznej Gminy Gózd, w zakładce: sprawozdania finansowe, ZEAS.