RZECZNIK PRAW UCZNIA

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 uczniowie z klas IV-VIII obdarzyli zaufaniem p. Anetę Maciejczyk i wybrali ją na Rzecznika praw ucznia.


Dzień 20 listopada został uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jako Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.


PRZYCZYNY AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ DZIECI                    ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


 Strona Rzecznika praw dziecka oraz numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży:

– www.brpd.gov.pl

– tel. zaufania-116 111.


DO ZADAŃ RZECZNIKA NALEŻY:

– gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania praw ucznia,
– uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły,
– stanie na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji o prawach dziecka,
– wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej i demokratyzacji życia szkolnego,
– upowszechnianie wiedzy na temat instytucji zajmujących się ochroną prawną.

Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RZECZNIKA:
– znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej, – przyjmowanie skarg i wniosków uczniów na temat naruszeń ich praw, – udzielanie pomocy osobom proszącym o interwencję w zakresie naruszania praw ucznia,
– udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
– wspomaganie działań uczniów podczas dochodzenia ich praw,
– wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego,
– informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
– kontrolowanie realizacji rozwiązania spraw spornych.

Tryb postępowania w kwestiach spornych UCZEŃ -UCZEŃ:
– zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
– podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
– w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
– ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych NAUCZYCIEL – UCZEŃ:

– zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
– podjęcie mediacji ze stronami,
– zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
– wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA:

1. Konwencja o Prawach Dziecka
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)
2. [Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności
sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)
3. Europejska Konwencja Praw Dziecka
sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.
4. O RZECZNIKU PRAW DZIECKA
Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach