HISTORIA SZKOŁY

 Z zapisów szkolnej kroniki…

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku została założona 1 X 1916 roku, na mocy dekretu władz austriackich. Taki zapis znajduje się w pierwszej kronice szkolnej.
Ewidencja nauczycielstwa:

 1. Mięsowiczówna Helena mianowana 1 X 1916 roku z Przemyśla, przeniesiona 20 X 1916 roku do Kuczek
 2. Onichimowiczówna Henryka mianowana 1 X 1916 r. z Radomia przeniesiona 15 III 1918 r. do gminy Orońsko
 3. Chorzepa Wojciech mianowany 1 IV 1918 r. z Radomia wstąpił do wojska 1 III 1919 r.
 4. Westfalewicz Władysław mianowany 1 V 1919 r. z Radomia, nie przyjął.
 5. Mazurkiewiczówna Zofia mianowana 1 X 1919 r. z Radomia przeniesiona 15 VIII 1921 do gminy Kozłów.
 6. Przybylski Antoni mianowany 1 IX 1920 r. z Małopolski, przeniesiony 15 VIII do Małęczyna.
 7. Miśniakiewicz Szymon Tadeusz mianowany 15 VIII 1921 r. z Małopolski, nie przyjął.
 8. Raknewska Józefa mianowana 15 VII 1921 r. z gminy Wolanów, nie przyjęła.
 9. Dębicka Helena mianowana 15 VIII 1921 r. z Małopolski nie przyjęła.
 10. Mazaczówna Kamila mianowana 1 IX 1921 r. z Tynicy, przeniesiona 1 IX 1924 do Kuczek.
 11. Sagańska Antonina mianowana 1 IX 1921 z Drożanek.
 12. Rechowiczówna Laura mianowana 1 IX 1924 roku z Jaszowic, nie przyjęła.
 13. Kubicka Adela mianowana 1 IX 1924 r. z Jedlińska.
 14. Paczyńska Nańda mianowana 1 IX 1925 r. z Radomia, przeniesiona do Przytyka 1 III 1927 roku.
 15. Stępniakówna Sabina mianowana 5 III 1927 r. z Izbicy Kujawskiej, przeniesiona do Rawicy 1 XI 1931
 16. Oleradzki Kazimierz mianowany 1 VIII 1930 r. z Kazanowa, przeniesiony do Rawicy 1 VIII 1931 r.
 17. Pożyczkówna Michalina mianowana 1 XI 1931 r. z Rawicy, przeniesiona do Drożanek 1 VIII 1933 r.
 18. Wiecheciówna Władysława mianowana dnia 1 XI 1931 r. z Radomia, przeniesiona do Długojowa gm. Radom 15 I 1933 r.
 19. Piątkowa Zofia mianowana 6 I 1933 r. z Bardzic przeniesiona 10 IV 1945 r. do Małęczyna.
 20. Stanikowska Justyna mianowana 15 VIII 1934 r. z Piroga, przeniesiona 1 IX 1934 r. do Zwolenia.
 21. Bączkowski Władysław mianowany 20 VIII 1934 r. z Magnuszewa, przeniesiony 20 VII 1936 r. do Magnuszewa.
 22. Kozłowski Roman mianowany 2 VII 1936 r. z Radomia, przeniesiony 31 VIII 1937 r. do Kuczek.
 23. Kawecka Włodzimiera mianowana 31 VIII 1937 r. z Chrzanowa, przeniesiona.
 24. Pantera Bogumiła mianowana 1 I 1940 r. z Radomia, zredukowana 1 III 1940 r.
 25. Konturek Stanisława mianowana 1 IX 1940 r. z Zakliczyna, przeniesiona 1 IX 1945 r. do Murcki obok Katowic
 26. Roczkowski Stanisław mianowany 1 X 1944 r. z Sieciechowa.

Nie ma informacji niestety, gdzie odbywały się zajęcia w latach 1916 – 1921. Wiadomym jest natomiast, ze podpisywano kontrakty na wynajęcie sal lekcyjnych i mieszkań dla nauczycieli. I tak w roku 1921 po ,,długiej walce’’ Opieka Szkolna w osobach: Antoniego Rybińskiego, Józefa Kamińskiego i Józefa Mazura uzyskała zgodę gospodarza Pawła Ziemby na odstąpienie mieszkania na salę szkolną. Gospodarz Paweł Jóźwik natomiast wynajął mieszkanie dla nauczycielek. Po przeprowadzeniu remontu sali szkolnej 17 IX 1921 roku rozpoczęto naukę. Jak się okazało kwestia braku sali i kwatery dla pedagogów nie była jedynym problemem. Odnotowana jest również przerwa w zajęciach w dniach 23 I – 13 II 1922 roku z powodu braku opału. Problem pojawił się również z frekwencją, odbyło się kilka zebrań z rodzicami, by ci nie ,,używali dziatwy do pracy w polu lub paszenia bydła, lecz posyłali regularnie do szkoły’’. Rok szkolny 1922/23 rozpoczął się bez zakłóceń, jednak w dniach 13 II do 19 II 1923 szkołę ponownie zamknięto z powodu braku opału. Natomiast od dnia 10 III do końca roku szkolnego tj. do 28 VI 1922 jedna z nauczycielek Antonina Sagańska została oddelegowana na zastępstwo do szkoły w Wojsławicach. W roku szkolnym 1923/24 ponownie pojawił się problem z lokalem, więc zajęcia rozpoczęły się z opóźnieniem – 17 września. Kolejna przerwa w nauce miała miejsce od 24 IX do 1 X z powodu jesiennych prac polowych i jeszcze jedna od 4 I do 8 I 1924,
z powodu silnych mrozów i zasp śnieżnych. 19 kwietnia 1924 roku miało miejsce zgromadzenie szkolne na które przybyło tylko 10 osób, przedmiotem zebrania miało być zapewnienie sal lekcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych dla nauczycieli na kolejny rok szkolny, bowiem p. P. Ziemba odmówił wynajęcia pomieszczeń na kolejny rok nauki. Pojawiło się zagrożenie likwidacji szkoły. Kolejny zapis w kronice szkolnej dotyczy roku szkolnego 1925/26, rok ten rozpoczął się z małym opóźnieniem, tj. 12 września z powodu remontu sali szkolnej. I kolejna przerwa w nauce od 26 IX do 5 X z powodu prac na roli. W tym roku również zmienił się skład Opieki Szkolnej, znaleźli się w niej: Stanisław Mordak, Roch Mosiuł i Jan Korcz.

W latach 1916 – 1925 msze św. na zakończenie roku szkolnego celebrowane były w kościele w Skaryszewie. Od roku 1926 natomiast nabożeństwa kończące rok szkolny odbywały się już w Kuczkach. Rok szkolny 1926/27 rozpoczął się z dość znacznym opóźnieniem, dopiero 22 X, bowiem jak zapisano w kronice ,,Opieka Szkolna nie wystarała się wcześniej o salę szkolną’’. Kolejną przerwę w nauce odnotowano od dnia 8 III do 17 III z powodu przeniesienia nauczycielki Wandy Paczyńskiej do Przytyka. Na jej miejsce mianowano Sabinę Stępniakównę. (Zmiany nauczycieli są bardzo częste, w latach 1916- 1944 zatrudnionych było ok. 26 pedagogów.) W latach szkolnych 1924 -1929 odnotowano liczne przypadki zgonów dzieci z powodu chorób (ospa, odra, szkarlatyna), w związku z czym pojawiały się przerwy w nauce. Choruje nie tylko dziatwa, ale również nauczyciele (w dniach od 15 XII 1929 do 17 II 1930 zajęcia nie odbywały się z powodu choroby nauczycielki). Nikłe było niestety zainteresowanie rodziców edukacją dzieci, miało to swoje odzwierciedlenie w niskiej frekwencji na szkolnych zebraniach i tak np. w roku 1929 (15 listopada) próbowano wybrać nowy skład Opieki Szkolnej, próbowano, bowiem na zebraniu zjawił się tylko jeden gospodarz. Skład Opieki się nie zmienił. Od 1 XI 1931 roku wraz z mianowaniem nowej nauczycielki Władysławy Wiecheciówny nauka prowadzona była w czterech oddziałach, a od roku szkolnego 1932/33 w pięciu. Rolę kierowniczki szkoły pełniła wówczas Michalina Pożyczkówna. Lekcje odbywały się w systemie dwuzmianowym dwa razy w tygodniu. Wedle zapisu z protokołu Rady Pedagogicznej:
• oddział I liczył 40 osób,
• II – 36 uczniów,
• III – 36 uczniów,
• IV – 20 uczniów,
• V – 9 uczniów.
W roku szkolnym 1933/34 liczba uczniów wynosiła 122 (wg protokołu na drugi rok szkolny pozostało 43 osoby), kierownictwo przejęła Z. Piątkowa, wspomagana przez J. Stanikowską. 24 września 1933 roku powołano do życia Towarzystwo Przyjaciół Budowy Publicznych Szkół Podstawowych, prezesem została Z. Piątkowa. Był to początek zbierania funduszy na budowę szkoły (organizowano m.in. sprzedaż znaczków i nalepek, pieniądze zaś przesyłano do Zarządu Okręgowego w Krakowie). W latach 1929 – 1939 zajęcia odbywają się bez większych przerw w izbach wynajętych w Starym Kłonówku. Prawdopodobnie są to dwie sale lekcyjne w Kłonowie i w Kłonówku. Dopiero w roku szkolnym 1936/37 kierownictwo szkoły wynajmuje 2 izby na sale lekcyjne w jednym miejscu. W tym roku również nastąpiła zmiany nazwy szkoły na Publiczna Szkołę Powszechną I stopnia. 18 VI 1939 roku odbyło się zebranie rodzicielskie przy współudziale zarządu Gminy, które było poświęcone sprawie budowy szkoły w Kłonówku (na zebraniu decyzja zapadła i budowę zapoczątkowano). Rok szkolny 1939/40 z powodu wybuchu wojny rozpoczął się
w dniu 3 listopada. Zabrakło wówczas nauczycieli, bowiem Włodzimiera Kawecka nie powróciła z wakacji. Pracę we wszystkich czterech oddziałach prowadziła Z. Piątkowa do momentu przydzielenia nowej siły w postaci Bogumiły Pantery. Pani Pantera pracowała jednak tylko do 1 III 1940, kiedy to została zredukowana. Do końca roku szkolnego pracowała już tylko Z. Piątkowa.
Niestety kolejne informacje o szkole dotyczą już okresu powojennego. I tak w roku 1951 kierownikiem zostaje Lucjan Stanisławek. Szkoła posiada już cztery sale lekcyjne. Zmiana kierownictwa następuje w roku 1953 stanowisko obejmuje Stefan Grabowski, w szkole istnieje 7 oddziałów, zatrudnionych jest 4 nauczycieli, uczy się w niej 126 dzieci. Liczba uczniów z każdym rokiem wzrasta i tak w roku:
• 1955/56 – 140 osób, • 1956/57 – 136 uczniów • 1957/58 – 136 uczniów, • 1960/61 – szkoła liczy 149 uczniów, • 1965/66 – uczniów 148, zatrudniono 5 nauczycieli • 1967/68 – 167 uczniów, 6 nauczycieli • 1969/70 – 217 uczniów, zatrudnionych 8 nauczycieli • 1970/71 – liczba uczniów wynosi 213, zatrudnionych jest 9 nauczycieli.histkronik
Nowy budynek szkolny powstał w latach 1960-65.Uroczystość nadania imienia miała miejsce w 1968 roku. Od tego roku bowiem w dziennikach szkolnych zapisywana jest pełna nazwa szkoły: Publiczna szkoła Podstawowa w Kłonówku im. Tadeusza Kościuszki. Od 1951 r. funkcję kierowników szkoły pełnili: – Lucjan Stanisławek (1951 r. – 1953 r.); – Stanisław Grabowski (1953 r. – 1960 r.); – Kazimierz Ruba (1960 r. – 1963 r.); – Stanisław Żuchowski (1963 r. – 1969 r.); – Stanisław Orczykowski (1969 r. – 1973 r.); – Janusz Buda (1973 r. – 1978 r.). W latach 1978 – 1990 dyrektorem szkoły był mgr Wacław Kozak, a od września 1990 r do czerwca 2007 r. funkcję tę sprawowała mgr Anna Mazurkiewicz. Od września 2007 do 2022 roku dyrektorem szkoły była Pani mgr Mariola Baran – Bębeńca. Od września 2022 roku funkcję dyrektora pełni Pan mgr Bartłomiej Kucharski.

W historii szkoły pojawił się również krótki epizod, wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Kłonówku istniała Zasadnicza Szkoła Rolnicza (założona w roku szkolnym 1977/78), zajęcia odbywały się przez dwa lata, a następnie szkołę przeniesiono do Gozdu. W latach 1967 – 1999 szkoła funkcjonowała jako ośmioklasowa. Od 1 września 2000 r. szkoła stała się sześcioklasową.

Opracowała: mgr Aneta Maciejczyk