REKRUTACJA

Informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo poniżej:

Regulamin-rekrutacji-do-oddzialu-przedszkolnego

Harmonogram-rekrutacji

Deklaracja-o-kontynuowaniu-wychowania-przedszkolnego – zał. nr 1

Wniosek-o-przyjecie-do-oddzialu-przedszkolnego – zał. nr 2

Wniosek-o-przyjecie-do-oddzialu-przedszkolnego spoza obwodu – zał. nr 3

ZASADY-REKRUTACJI-DZIECI-DO-KLASY-PIERWSZEJ

Zgloszenie-o-przyjecie-do-klasy-pierwszej – zał. 2A

Wniosek-o-przyjecie-do-klasy-pierwszej-spoza-obwodu – zał. 2B


Szanowni Państwo!

 Zastanawiacie się, jaką szkołę wybrać dla swojego dziecka?

Wybór jest tylko jeden:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza  Kościuszki w Kłonówku- Kolonii!

Oferujemy: – dowóz Państwa dzieci  do naszej placówki;

                      – wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

                      –  zajęcia poza lekcyjne realizowane przez nauczycieli-pasjonatów;

                      – liczne wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze;

                      – miłą i przyjazną atmosferę w szkole.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.psp.klonowek.pl

Zapraszamy również  28 kwietnia o godz. 10.45 przyszłych przedszkolaków na Dzień otwarty  oraz 4 czerwca na  uroczystość jubileuszu 100-lecia naszej  szkoły. A ponadto jeżeli zechcę się Państwo spotkać z nami zapraszamy indywidualnie lub na zebranie, dostosujemy się do każdej Państwa propozycji.

 


ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego biorą udział:
-dzieci 6-letnie (urodzone w 2011 r.)
-dzieci 5-letnie (urodzone w 2012 r.)
2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kłonówku – Kolonii, którzy ubiegają się
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia,
3. W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.
4. Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek/zgłoszenie
w szkole lub na stronie internetowej i wypełniają go i składają go
w wyznaczonym terminie.
5. Wypełniony wniosek/zgłoszenie:
a) podpisują rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

DOKUMENTY DO POBRANIA: rekrutacja


Rekrutacja w Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłonówku w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2016 r., poz. 35).

Od roku szkolnego 2016/2017 dziecko w wieku 6 lat (urodzone w 2010 r.) ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 • Obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci 7-letnie (urodzone w 2009r).
 • Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2016 r. kończy 6 lat (urodzone w 2010r.), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata. Nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami (przyjęto wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły). Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 • Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

a.

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą (kryteria te mają jednakową wartość)

b.  na pozostałe miejsca dzieci przyjmowane będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami:

 • pierwszeństwo dla pracujących zawodowo rodziców lub rodzica,
 • kryterium dochodowe potwierdzane oświadczeniem rodzica.

Na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

– urodzone w 2009r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły  naukę w klasie pierwszej,

– urodzone w I połowie 2008r., które w roku szkolnym 2015/16 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej. ( W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, nie podlega klasyfikacji i promocji rocznej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego).

 

– Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

Wniosek o odroczenie składa się odpowiednio do 31 sierpnia wraz z orzeczeniem i opinią, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.  Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.