Ubezpieczenie NNW uczniów – dobrowolne

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.  

Przepisy nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. 

Po uzgodnieniu z Przewodniczącą Rady Rodziców podjęłam decyzję, iż prześlę Państwu jedynie oferty,z których Państwo mogą, aczkolwiek nie muszą, skorzystać. Jest wiele innych ofert, wybór należy do Państwa.

Jeżeli zdecydują się Państwo na ubezpieczenie dziecka, najlepiej zrobić to we wrześniu.

Poniżej propozycje ofert:

_propozycje_ubezpieczeń_nnw_szkolnych